De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Het Oudercomité (OC)

Het Oudercomité (OC) 
Het oudercomité bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, waarvan de kinderen op de Titus Brandsmaschool zitten. Het oudercomité is zelfstandig, maar zet zich in om alle leerlingen door het jaar heen te kunnen voorzien van leuke activiteiten en kleinigheden. Zo is te denken aan het organiseren van diverse activiteiten zoals: Sint Maarten, Sinterklaas, Nieuwjaarsdisco, Springmiddag met carnaval etc.

Daarnaast helpt het oudercomité bij school georganiseerde activiteiten. Samen met leerkrachten, directie en extra hulp van ouder(s)/verzorger(s) maken we van o.a. diverse brunches en de Lentemarkt een succes.

Dit jaar, schooljaar 2020-2021, zal er anders uit gaan zien dan normaal door de huidige situatie rondom Covid-19. Hoe en wat precies, dat weten we nog niet, maar we gaan er een leuk schooljaar van maken.  

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt €10,- per kind per schooljaar. Voor een kind, dat gedurende het schooljaar instroomt, geldt een bedrag afhankelijk van instroomdatum. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL46 RABO 0150 7987 25 t.n.v. OC Titus Brandsma o.v.v. naam en groep van het kind.  U kunt ook een gesloten envelop meegegeven voor de leerkracht met daarop vermeld ouderbijdrage en de naam en groep van het kind. De leerkracht geeft de envelop dan door aan het OC.

Leerlingen die later dan het begin van het schooljaar op school worden ingeschreven, worden naar rato belast. Leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet is betaald en die wel deel willen nemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten per activiteit €3,50 extra betalen, met een maximum van €10,-.

Let op: Deze vrijwillige bijdrage wordt niet gebruikt voor “culturele activiteiten” die door de school zelf georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes. Voor deze activiteiten zullen de ouders door de school afzonderlijk benaderd worden voor de geldelijke bijdrage.

Wat is nu eigenlijk het doel van het OC?
- Het organiseren van extra binnen- of buitenschoolse activiteiten voor leerlingen en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school;
- Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij school.

Wat doet het OC dan?
- Als oudercomité proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op school;
- (Mede) Organiseren, ondersteunen, uitvoeren van activiteiten op school;
- Het innen en beheren van de ouderbijdrage;
- Op het einde van het schooljaar verantwoording afleggen over de ouderbijdrage aan de MR;
- Het betrekken van ouders bij de school;
- Bijdragen in onderhoud en aanschaf van bijvoorbeeld speeltoestellen;
- Vergaderen op gezette tijden waarbij ook altijd één leerkracht aanwezig is voor de terugkoppeling naar het schoolteam. Data zijn terug te vinden op de schoolkalender.

Samenstelling oudercomité
De huidige samenstelling van het oudercomité ziet er als volgt uit:  

Naam 

Functie 

Martine Nauta 

Voorzitter 

Rachel Heijne 

Voorzitter 

Jolanda Mertens 

Penningmeester 

Moniek Berends 

Secretaris 

Vérénice Hermans 

OC lid/MR lid 

Ilaiza Raes 

OC lid 

Susanne Philippen 

Leerkracht Titus Brandsma/OC lid  

 

Hulpouders
Het oudercomité heeft vaak extra hulp nodig bij de activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van hulpouders. Dat zijn ouders/verzorgers die niet tot het oudercomité behoren, maar wel heel graag willen helpen bij de verschillende activiteiten. Ze hoeven de vergaderingen van het oudercomité niet bij te wonen en worden opgeroepen indien hulp gewenst is. Hulpouders kunnen we niet genoeg hebben, ze zijn onmisbaar en we hebben ze hard nodig.

Opgeven als hulpouder kan altijd!
Stuur een mailtje naar onderstaand e-mailadres!

Vragen, suggesties en/of opmerkingen
Voor vragen, suggesties, opmerkingen kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van het oudercomité.

E-mailadres
Ouderraad.Rkbstitusbrandsma@or-movare.nl

Activiteiten OC schooljaar 2020-2021 
Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende activiteiten op de agenda waar de hulp van OC nodig is of waar de OC deze activiteit organiseert.

Activiteit

Omschrijving

St Maarten

Door corona een andere creatieve invulling dan afgelopen jaar  

Sinterklaas

Cadeau per (thuis)groep of kind plus versnapering voor alle kinderen  

Kerstbrunch

Leerkrachten ondersteunen  

Springmiddag carnaval

Mogelijk door corona een andere creatieve invulling dan gewend  

Paasbrunch

Leerkrachten ondersteunen 

Laatste schoolweek

Versnapering voor alle kinderen  

Communie

Elk jaar wordt door de OC een bedrag gereserveerd voor leerlingen die de communie doen in groep 4 

Schoolverlaters

Voor groep 8 wordt een bedrag gereserveerd voor het schoolverlaterskamp. Mocht dit niet doorgaan, dan willen we de leerlingen verrassen met een leuke attentie. 


Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in