De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Hoe ziet het dagritme eruit

Aan het begin van de ochtend verzamelen de kinderen zich in hun eigen thuisgroep, zodat aan- of afwezigheid van leerlingen direct wordt opgemerkt door de thuisgroepleerkracht. Tijdens de dagopening in de thuisgroep bespreken de kinderen de dingen die zij hebben meegemaakt, nieuws- en gevoels-onderwerpen, het thema van waaruit gewerkt wordt of een onderwerp dat door de leerkracht wordt ingebracht.
Het is belangrijk om samen vast te stellen hoe het dagritme eruitziet. Er wordt verteld hoe de dag eruit zal gaan zien. En in de midden en bovenbouwgroepen wordt gewerkt met een planning.

De thuisgroep
Er zijn 9 thuisgroepen (3 thuisgroepen in de onderbouw n.l. groep 1, 2 en groep 3 en zes thuisgroepen met leerlingen van groep 4 t/m 8 gecombineerd). Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht. Bij de samenstelling van de thuisgroepen houden wij rekening met sociaal-emotionele aspecten. De thuisgroep heeft een eigen lokaal waar de kinderen geregeld bij elkaar komen en hun eigen spullen bewaren.

De leerkracht
De thuisgroepleerkracht is de directe coach en helpt kinderen met al hun vragen. Daarnaast kunnen de kinderen op planborden in de klas het dagprogramma bekijken. Hierop worden ook de instructies aangegeven.

Kinderen kunnen vaak goed zelf bepalen hoe ze de vrije momenten, gedurende de dag willen gebruiken. Dat is een van de belangrijkste vaardigheden die ze ontwikkelen op onze school.

Er wordt veel aandacht besteed aan reflectie, onderlinge contacten, groepsgevoel, levensbeschouwing en sociale redzaamheid.

De groepsleerkracht verzamelt ook alle informatie die beschikbaar is over de eigen thuisgroep leerlingen. Naast de portfolio’s van de leerlingen beheert de thuisgroepleerkracht ook de toets- en observatiegegevens uit het digitale administratieprogramma ParnasSys en Cito-LOVS.

In de portfoliogesprekken geeft de thuisgroepleerkracht feedback en stelt, samen met het kind, vast welke vooruitgang het geboekt heeft. De thuisgroepleerkracht gebruikt het portfolio om met het kind te kunnen reflecteren op zijn ontwikkeling. De thuisgroepleerkracht houdt de voortgangsgesprekken en is dus tevens de contactpersoon voor de ouders/ verzorgers van leerlingen.

Na het bespreken van de dag in de thuisgroep staat er een rekenronde op het programma. Ieder kind rekent minimaal 1 uur per dag op eigen differentiatieniveau.

Dit rekenonderdeel is voor ieder kind verplicht. De kinderen werken binnen dit verplicht leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau meestal binnen de unit.

Niet alle kinderen hebben evenveel instructie nodig. Voor leerlingen, die af en toe hulp willen bij hun werk is er een leerkracht beschikbaar. De leerlingen werken op het leerplein onder begeleiding van een leerkracht aan de leerstof van hun leerjaar of op hun niveau. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben kunnen ook kiezen voor zelfstandig werken of samen met andere leerlingen op het leerplein. Hier is begeleiding en toezicht van leerkrachten aanwezig. Gedurende de rekenronde vinden er instructies plaats door verschillende leerkrachten. De instructies noemen wij ook ‘rekenworkshops’. Deze zijn bedoeld voor een kleine groep kinderen met dezelfde (verplichte) basislesstof uit het leerjaar, hetzelfde niveau of een gezamenlijke (keuze) leervraag. Binnen de rekenworkshops wordt gebruik gemaakt van de rekenmethode Getal en Ruimte Junior en de rekenaanpak Met Sprongen Vooruit, coöperatieve werkvormen en digitale schoolborden. De workshops vinden plaats in rustige  lokalen in de unit. De rekenronde wordt afgesloten met een kleine pauze binnen de unit waarbij de kinderen eten en drinken én buiten onder toezicht spelen.

Na de pauze gaan de leerlingen aan de slag met taal. Ook tijdens deze taalronde werken de kinderen binnen een verplicht leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau (zoveel mogelijk) binnen de  unit. Ieder kind werkt minimaal 1 uur per dag op eigen niveau aan allerlei taal- en leesgebieden. Deze taalronde is net zoals de rekenronde voor ieder kind verplicht. Binnen de taalronde werken wij met een gestructureerd programma als waarborg voor een gedegen lees-, schrijf- en spellingaanbod. Binnen de taalworkshops wordt gebruik gemaakt van de methodes Onderbouwd (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3), Taal op Maat (groep 4-8), Spelling in beeld (groep 4-8) en Kidsweek- begrijpend lezen (groep 4-8).

Onze leerkrachten observeren de kinderen in de unit tijdens de instructie, als ze aan het werk zijn, als ze een workshop volgen of met elkaar werken of spelen. Alle gegevens worden ingevoerd in ons digitaal volg- en administratiesysteem. Kinderen van de midden- en bovenbouw houden hun week- en dagplanning en werkafspraken ook zelf bij in hun leerlingportfolio. Onze school werkt met eigen gemaakte leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken. Het gaat hierbij om in kindertaal beschreven kennis en vaardigheden. De leerlijnen geven ook aan of een kind beginner of expert is, wat het nog moet leren en waarin het goed is. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren omdat het startpunt hun eigen kennis is. Door die motivatie wordt er erg effectief geleerd.

Verplicht leerstofaanbod
Kinderen die niet uit zichzelf tot leren komen bij rekenen, lezen, schrijven en spellen en ook niet te motiveren zijn om dit via ons aanbod te doen, verplichten wij uiteindelijk tot het volgen van lessen op deze vak- en vormingsgebieden. Wij werken in deze gevallen met een gestructureerd programma als waarborg voor een gedegen reken-, lees-, schrijf- én spellingaanbod. Kinderen worden in dit geval voor de reken, taal of leesclub uitgenodigd.

Certificaten en diploma’s
Een manier om te bewijzen dat je een nieuw onderdeel beheerst, is het werken voor een certificaat of diploma. Voor sommige kinderen werkt dit heel motiverend.

Toetsen
Regelmatig worden reken- en taalonderdelen getoetst. Een toets is een prima middel om te onderzoeken of een kind iets beheerst. Het maken van een toets gebeurt meestal  in de groep, maar ook soms individueel en in overleg met het kind. Op die manier kan de thuisgroepleerkracht samen met het kind zien of basisonderdelen van bijvoorbeeld lezen, spellen, rekenen beheerst worden.

Werken met schoolthema’s
De kinderen werken rondom een centraal schoolthema zelfstandig aan onderzoeksvragen. Ook kunnen zij ervoor kiezen deel te nemen aan workshops die in kleine groepen worden verzorgd door “specialisten of experts”: leerkrachten, leerlingen, ouders/ verzorgers of andere kennispartners met bepaalde kennis, kwaliteiten, vaardigheden en/of talenten.

Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende kwaliteiten kunnen zich inschrijven voor workshops. Het is belangrijk dat het aanbod zo wordt gedaan dat kinderen eruit kunnen halen wat ze nodig hebben. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. meervoudige intelligentie, coöperatieve werkvormen, computers en digitale schoolborden waarop leerlingen ook hun presentaties mogen houden. Bovenstaande activiteiten kunnen zowel binnen en rondom de school plaatsvinden als op locatie. In school zijn de lokalen en gezamenlijke ruimtes ingericht om kinderen uit te dagen tot leren en onderzoeken.

Ontdekhoeken, ateliers, een werkplaats en laboratorium bieden tevens de mogelijkheid aan kinderen hun talenten te ontdekken. Voor de inrichting van de ruimtes is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van meervoudige intelligentie. Vaak zorgt leren op locatie voor nog meer enthousiasme en boeiend onderwijs. 


Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in