De Gasperistraat 5 - 6441 JJ Brunssum 045 - 52 516 66 info.rkbstitusbrandsma@movare.nl

Op de Titus Brandsmaschool krijgen de leerlingen geen traditioneel rapport met beoordelingen. In plaats van een rapport hebben alle leerlingen een eigen leerlingportfolio. Het portfolio is een ordner waarin kinderen de stukken bewaren waaruit blijkt dat ze iets geleerd hebben en zaken bewaren waar ze trots op zijn: bijvoorbeeld: leer-en ontwikkelingslijnen, resultaten (toetsen en scores CITO-LVS), werkstukken, diploma’s, verslagen en foto’s van een presentatie. Kinderen kunnen hiermee aantonen dat zij een bepaalde vaardigheid verworven hebben of gegroeid zijn in een persoonlijke kwaliteit. Het portfolio gaat geregeld mee naar huis om ook ouders/verzorgers te informeren. 


Een aantal keer per jaar vinden er in de thuisgroep portfoliogesprekken plaats. De thuisgroepleerkracht geeft in dit portfoliogesprek feedback en stelt, samen met het kind, vast welke vooruitgang het geboekt heeft. Het kind geeft ook zelf aan of het vindt dat het goed gaat met de ontwikkelingslijn of leerlijn. Samen wordt gereflecteerd over de ontwikkeling van het kind en wordt, indien nodig, een plan van aanpak (actieplan) opgesteld. De thuisleerkracht is samen met het kind verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling middels het portfolio, in overleg met ouder/verzorger.

In het portfolio zitten diverse leerlijnen. Het gaat hierbij om in kindertaal beschreven kennis en vaardigheden. De leerlijnen geven aan wat een kind beheerst en wat het nog moet leren. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren omdat het startpunt hun eigen kennis is. Door die motivatie wordt er erg effectief geleerd.


Uw kind aanmelden?

Vul het formulier online in